Uutiset ja tapahtumat

23.9.2022EuroBirdwatch 2022 / Syysretki Lehtisen saareen 1.10.2022Lue lisää »21.9.2022ILO-ralli (Iitti-Lapinjärvi-Orimattila-ralli) 24.9.2022Lue lisää »13.9.2022Syysmuuton seurantapäivä Lapinjärvellä 17.9.2022Lue lisää »4.9.2022Syysretki Söderskäriin 18.9.2022Lue lisää »30.8.2022Osallistu valkoposkihanhilaskentoihin 3-4.9.2022!Lue lisää »

Uusimmat kuvat

dsc02125_tiina_makela

PSLY ry:n säännöt

1 §  Yleisiä säännöksiä 

 Yhdistyksen nimi on Porvoon Seudun Lintuyhdistys - Borgå Nejdens Fågelförening ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Porvoon kaupunki.

Yhdistyksen toiminta-alue on Porvoo ja sen ympäristö.

 2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä, ohjata lintuharrastusta ja -havainnointitoimintaa, edistää linnuston tuntemusta ja tutkimista ja yleensä luonnon suojelua. Yhdistys pyrkii tavoitteisiinsa järjestämällä kokouksia, kokoamalla lintuhavaintoja, pitämällä arkistoa ja välittämällä tietoja harrastajilta tieteellisiin ja muihin julkaisuihin, opastamalla lintujenharrastajia havainnointi- ja tutkimustoiminnassa, antamalla lausuntoja, toimimalla yhteistyössä muiden lintutieteellisten ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa, sekä muilla vastaavilla tavoilla.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

 

3 § Tilikausi

 

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

 

4 § Jäsenet

 

Yhdistyksen jäsenten iälle, kotipaikalle, äidinkielelle tms. ei aseteta mitään rajoituksia.

Äänioikeus on yhdistyksen kokouksissa 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen toimialalla.

 

5 § Jäsenmaksut

 

Yhdistyksen jäsenmaksusta päätetään syyskokouksessa.

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

 

6 § Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan aina kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, siten että vähintään 3 hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken kauden tai tulee valituksi yhdistyksen puheenjohtajaksi valitsee yhdistyksen kokous hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uuden hallituksen jäsenen.

 

7 § Hallituksen kokoukset

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä niin haluaa.

 

Hallitus on päätösvaltainen kuin läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä, joista yhden tulee olla joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

 

8 § Nimenkirjoitus

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

9 § Tilinpäätös

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

.

Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

 

10 § Kokoukset

 

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella yhdistyksen verkkosivulla tai muulla sähköisellä viestivälineellä tai kullekin jäsenelle toimitettavalla kirjallisella kutsulla.

 

11 §  Syyskokous

 

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa on

                      -        vahvistettava toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus, sekä tulo- ja menoarvio
                                 seuraavaa toimikautta varten,

                       -         valittava erovuoroiset hallituksen jäsenet, sekä toiminnantarkastaja
                                 ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi

                       -         valittava, milloin maassa toimii yhdistyksen toimialalla valtakunnallinen yhteisö, jonka
                                  jäsen yhdistys on, edustajat tämän elimiin, sikäli kun mainitun yhteisön säännöt
                                  edustajien toimikauden osalta vaalia edellyttävät.

                      -         käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

12 § Kevätkokous

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-huhtikuussa on

                        -         esitettävä vuosikertomus kuluneelta toimikaudelta, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan
                                  lausunto,

                        -         päätettävä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

                      -         käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

13 § Ylimääräiset yhdistyksen kokoukset

 

Hallitus voi kutsua koolle yhdistyksen kokouksen muulloinkin. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

 

14 § Erinäisiä säännöksiä

 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, jolloin ehdotusten on kummassakin kokouksessa saavutettava kaksikolmasosaa annetuista äänistä tullakseen hyväksytyiksi.

 

15 § Yhdistyksen purkaminen

 

Jos yhdistys purkaantuu, yhdistyksen kokous päättää tavan, jolla yhdistyksen varat, sitten kuin velat on maksettu, käytetään yhdistyksen edustaman toiminnan tukemiseen.

 

16 § Muut säännökset

 

Muuten noudatetaan aatteellisia yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.